Alprazolam online buy uk
Valium legal prescription
Buy Provigil drug
Ambien comes in 5 mg
Klonopin online mastercard
Buy Ambien uk
Lorazepam online us
Mixing Lorazepam with alcohol
Buy Ultram fast
Cheap Lorazepam sale
Cheap Soma canada
Soma online fda approved
Order Tramadol er
Buy Provigil america
Buy Phentermine hydrochloride 37.5 mg
Buy Ativan anxiety
Phentermine online doc
Buy Soma online cod
Xanax prescription anxiety
How long does Ambien 10mg last
Ambien what mg does it come in
Roche Valium 10mg uk
What does a generic Xanax pill look like
Xanax vicodin buy
Lorazepam with renal failure
Buy Ativan cod Ativan cod delivery
Buy Lorazepam forum
Phentermine prescription drug facts
Phentermine prescription arizona
Xanax 3 mg a day
Cheap Soma without prescription
Buy Klonopin c o d
Generic Lorazepam pill identifier
Ambien does it require a prescription
Ambien trip 20mg
Lorazepam with buspirone
Order Phentermine pm
Best place buy Modafinil
Ativan prescription epilepsy
Lorazepam online cod
Carisoprodol no prescription needed
Buy Ativan in europe
Valium 4mg
Buy Lorazepam no prescription
Order Modafinil canada
Buy Modafinil egypt
Klonopin online with no prescription
Lorazepam with norco
Ambien pharmacy buy
Valium tab 5mg
Generic Clonazepam orally disintegrating
Ambien psychotic disorder
Ativan prescription cost
Soma online reviews
Clonazepam with fluoxetine
Provigil order canada
Purchase Clonazepam online cheap
Generic Ativan drug
Klonopin generic Xanax
Adipex withdrawal
Carisoprodol generic name
Ambien online to canada
Ordering Ambien online safely
How to order Ambien from canada
Buy Ambien in mexico
Buy Ativan tablets
Klonopin online mastercard
Ambien 3mg
Klonopin prescription line
Ambien online india
Order Lorazepam 1mg
Generic Modafinil buy
Lorazepam with seroquel
Order Lorazepam
Buy Phentermine 30mg online
Valium image 10 mg
Ambien generic australia
Order Soma tramadol online
Lorazepam with food
Purchase Ativan online no prescription
Ambien generic medication
Cheap Soma usa
Generic Klonopin xanax
Generic Valiums no prescription
Buy Ativan no prescription
Valium 4 sale
Valium da 5 mg
Buy Ativan pharmacy
Ambien generic form
Generic Ativan medication
Buy Phentermine bontril online
Buy Valium xanax canada
Generic Ativan effective
Lorazepam prescription
Buy diazepam tablets
Buy Ambien generic
Ultram with pregnancy
Order cClonazepam
Buy Modafinil europe
Provigil with ritalin
Ambien generic medicine
Generic Lorazepam identification
Sleep aid Ambien generic
Ambien buy overnight
Provigil prescription drug
Generic Ambien info
Buy Ambien america
Buy Tramadol canada
Ambien cheap prices
Xanax mexico prescription
Buy Ativan in canada
Purchase diazepam pharmacy
Generic Ambien for sale
Lorazepam with one drink
Get Xanax online free
Tramadol online florida
2mg Valium side effects
Buy Adipex usa
Lorazepam with chemotherapy
Tramadol online mexico
Generic Klonopin Clonazepam
Generic Ambien tablets
Buy Tramadol bangkok
Purchase Lorazepam
Tramadol online to buy
Generic Lorazepam
Purchase Ativan online no prescription
Buy Provigil america
Ativan prescription drug
Need Xanax prescription
Order Phentermine no prescription online
Buy Valium manila
Tramadol canada pictures
Buy Provigil online no prescription
Xanax line order
Generic Ultrameal
Cheap Phentermine sale
Provigil with bipolar
Ambien generic substitute
Cheap Tramadol fedex overnight
Zolpidem sale online
Buy Clonazepam
Buy Soma online without a prescription
Buy Clonazepam forum
Buy Soma pajamas
Buy Tramadol with no prescription
Buy diazepam for cheap
Zolpidem prescription free
Buy Adipex mastercard
Xanax 8 mg
Soma prescription information
Ambien sleep without
Ativan online consultation
Valium 10mg online
Xanax order pharmacy
Ativan online australia
How to get Ambien prescription online
Will .5mg of Xanax get you high
Valium 10mg usa
Cheap Phentermine 37.5 no prescription needed
Order Ambien cod
Clonazepam with birth control
Xanax online canada no prescription
Buy Ativan no
Online pharmacy Valium no prescription
Generic Klonopin white round
Ativan canada buy
Xanax online same
Buy Ativan line
Lorazepam rx
Zolpidem prescription free
Tripping on Ambien 10mg
Xanax to buy online no prescription
Buy Valium medication
Cheap Ativan online no prescription
Provigil with nuvigil
Diazepam online europe
Buy Ativan cod Ativan cod delivery
Valium online from uk
Buy Ultram no prescription mastercard
Buy Modafinil in usa
Buy Ativan without no prescription
Modafinil online no prescription uk
Valium clonazepam 10mg
Zolpidem online meds
Buy Ambien in brazil
Tramadol prescription pain
Lorazepam with vyvanse
Buy Tramadol prescription
Buy Lorazepam online no prescription
Generic Clonazepam price
Xanax 0.5 mg Alprazolam
Generic Soma manufacturers
Buying canada Provigil online
Generic Ativan cost
Order Alprazolam from mexico online
Cheap Klonopin online
Lorazepam prescription dosage
Phentermine online 2011
Clonazepam online overnight
Buy Modafinil no rx
Generic Ativan dose
Ativan sale canada
Buy Modafinil online no prescription canada
Generic Ambien identifier
Soma sale manila
Buy Ativan without rx
Order Ultram er
Generic Ativan dose
Lorazepam with mushrooms
Xanax generics pics
Cheap Xanax Alprazolam
How do i get a prescription for Ambien
Ambien generic pill pictures
Generic Soma buy
Valium buy uk
Generic Ambien white
Buy Adipex without perscription
Order Klonopin with no prescription
Lorazepam sale online
Adipex prescription uk
Cheap Ativan no script
Tramadol uk sales
Buy Phentermine k 25
Buy Ativan fedex
Buy Clonazepam with no prescription
Cheap Ultram 50mg
Generic Clonazepam prices
Buy Tramadol 100mg online
Purchase Ambien uk
Buy Zolpidem cheap no prescription
Buy Zolpidem tartrate uk
Buy Adipex no prescription
Order Phentermine 37 5 mg online
Buy Tramadol 25mg
Cheap Ativan sale
Tramadol sale cheap
Buy Phentermine slimming pills
Generic Ambien forum
Ambien cr prescription assistance
Generic Provigil 2012
Phentermine online without doctor orders
Ambien cr 10 mg
Valium shop online
Generic Provigil 200 mg
Generic Phentermine images
Provigil canada pharmacies cheapest
Generic Lorazepam pill identifier
Clonazepam with advil
Ambien generic australia
Buy Ultram line
Legal order Modafinil online
Order Tramadol 50 mg online pharmacy
Order Tramadol from mexico
Lorazepam rx 773
Generic Ativan good
Ambien online to canada
Ativan prescription online
Buy Lorazepam no script
Purchase Clonazepam online
Clonazepam with advil pm
Buy Provigil us
Buy Ativan with overnight delivery
Ambien thyroid disorder
Mixing Lorazepam with alcohol
Ambien cheap prices
Buy Adipex weight loss
Buy Ativan online canada
Phentermine online 2010
Xanax shop online
Generic Ambien discussion
Buy Phentermine knoxville tn
Can i take 15mg of Ambien
Ambien online sales
Lorazepam with seroquel
Buy Tramadol best sites
Side effects for Ambien cr 12.5 mg
Xanax buy online legal
Buy Valium blues
Order Tramadol forum
Lorazepam with epilepsy
Diazepam 10 mg vs Xanax
Dosages for Ambien 20 mg
Generic Ativan identification
Adipex online real
Generic Ultram tablet
Generic Ambien no prescription cod
Types of generic Ambien
Provigil online uk
Lorazepam with weed
Generic Lorazepam tablets
Buy Ativan overnight
Generic Xanax bad
Ambien generic images
2mg Valium cost
Buy diazepam online cheap
Lorazepam with amphetamines
Can i take 30 mg of Ambien

Buletini Informues

Emri:
Email:
Çfarë është Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Shqipëri (SME)?

sl-4

Në sajë të mbështetjes financiare të qeverisë italiane dhe Zyrës së Kooperacionit Italian për Zhvillim në Shqipëri, Programi për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, si produkt i marrëveshjes së përbashkët të dy qeverive tona, po ndihmon sot realisht biznesin vendas, sidomos SME-të, që si numër përbëjnë 95 përqind të të gjitha kompanive të tregut shqiptar. Për Ministrinë e Zhvilimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe për gjithë Qeverinë Shqiptare, ky program ka rëndësi të  veçantë, sepse mundëson mbajtjen e ritmit të lartë të zhvillimit të ekonomisë së vendit.

 

 

Ai ka tre komponentë:

  1. 25 milion Euro kredi të buta për linjën e kredisë në favor të SME-ve.
  2. 2,5 milion Euro fondi për krijimin e Fondit të Garancisë, i cili mbështet SME-të për marrjen e kredive, kur ato kanë mungesë kolaterali.
  3. 1,7 milion Euro grant për asistencën teknike, i cili synon rritjen e kapaciteteve për zbatimin e këtij programi dhe në tërësi për hyrjen e SME-ve në tregun financiar të vendit per me teper shkarko broshuren .